تبلیغات
✿♥♫ سفارشات فرنـــــــــــاز میوسا ♫♥✿ - کد بارشی گل و حباب
ما وینکسی هستیم و ضد وینکسی ها هیچ شانسی در برابر ما ندارند
<script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/39/39356/5/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://bpmaker.giffy.me/"><img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/39/39356/5/banner.png?1375269125" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/219983/">Dream flower</a></p>